Plan czytania Biblii – nie tylko na Nowy Rok

Wielu chrześcijan próbuje coś zmienić w Nowym Roku – bo przecież nasze życie i zaangażowanie w bliski związek z Bogiem nie są doskonałe. Często podejmujemy próby typu „W tym roku przeczytam całą Biblię” i w zależności od motywacji i silnej woli udaje się ten plan zrealizować albo – najczęściej – grzęźniemy w okolicach 3 Księgi Mojżeszowej.

Dlatego to co teraz proponuję, proszę nie traktować jako zobowiązanie noworoczne. Proponuję W DOWOLNYM DNIU ROKU spróbować plan Granta Hornera, udoskonalany przez autora ponad 30 lat. Plan ten został m.in. włączony do elektronicznych programów do studiowania Biblii (np. LOGOS, OliveTree lub MyBible dostępnych dla PC albo dla smartfonów z Androidem). Szersze omówienie planu po polsku znajdziemy w czasopiśmie „Słowo Prawdy” (luty 2011).

Plan ten wymaga przygotowania 10 zakładek do Biblii (przygotowałem przykładowy wydruk do pobrania). Zaczynamy w dowolny dzień roku i staramy się korzystać z tego samego wydania – wtedy zapamiętujemy Biblię wzrokowo! Dzięki naprzemiennemu czytaniu, odkrywamy powiązania różnych ksiąg biblijnych pomiędzy sobą. Jeżeli instalujemy plan na smartfonie, wpiszmy właściwą datę rozpoczęcia i śledzenie postępów. Programy same potrafią otwierać właściwe rozdziały (MyBible również sam odznacza rozdział jako przeczytany). Osobiście korzystam ze smartfona żeby znaleźć teksty na dany dzień, natomiast czytam w Biblii drukowanej.

Plan Hornera zakłada że każdego dnia poświęcamy 30-45 minut i czytamy wg przygotowanej listy 10 rozdziałów Biblii. Zakładki przekładamy w miarę czytania, jeśli się nie uda przeczytać 1o rozdziałów, można poprzestać na 5. Ważne żeby się nie dać zniechęcić. Według dr Hornera, po 30 dniach powstaje w nas nawyk i głód czytania Biblii.

Ponieważ listy mają różną długość i księgi się przeplatają, nigdy nie będziemy czytać tego samego zestawu fragmentów biblijnych.

1 lista – (89 dni) – Mateusz, Marek, Łukasz, Jan

2 lista – (187 dni) – Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa

3 lista – (78 dni) Rzymian, 1 i 2 Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, Hebrajczyków

4 lista – (65 dni)  – 1 i 2 Tesaloniczan, 1 i 2 Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Jakuba, 1 i 2 Piotra, 1, 2, 3 Jana, Judy, Objawienie wg Jana

5 lista – (62 dni) – Joba, Kaznodziei Salomona, Pieśń nad Pieśniami

6 lista – (150 dni) – Psalmy

7 lista – (31 dni) – Przypowieści Salomona

8 lista – (249 dni) – Jozue, Sędziów, Rut, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska, 1 i 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Estery

9 lista – (250 dni) – Izajasza, Jeremiasza, Treny, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma,Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza

10 lista – (28 dni) – Dzieje Apostolskie

Zachęcam do spróbowania – a czytanie Bożego Słowa zmieni twoje życie.